A N W A A R - E - G H A I B
Diwan Hazrat Yahya Pasha rh